ໜ້າທຳອິດ

 ກ່ຽວກັບ ອປລ

ຂ່າວສານ ອປລ

 ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 
         
    ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈອມມະນີເໜືອ, ໜ່ວຍ10, ເຮືອນເລກທີ 131, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ຮສສ  

ສະພາບໍລິຫານ ຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ.

    ສະພາບໍລິຫານເປັນອົງການບໍລິຫານສູງສຸດ ຂອງ "ອປລ" ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກ 07 ພາກສ່ວນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  - ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

  - ກະຊວງການເງິນ.

  - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

  - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

  - ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

  - ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ.

  - ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.

     ສະພາບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍປະທານ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງປະທານຈຳນວນ ໜຶ່ງ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີ ຂອງລັດຖະ ມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ສະພາ ບໍລິຫານມີອາຍຸການ 5 ປີ.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ.

    ສະພາບໍລິຫານມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

  1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດທະບານໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວຂອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ ຕາມການ ຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ.

  2. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ອັດຕາເງິນສົມທົບແຕ່ລະໄລຍະຕາມການປ່ຽນແປງ ຂອງສະ ພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກຳນົດສັດສ່ວນຂອງເງິນສົມທົບເຂົ້າແຕ່ລະກອງທືນຍ່ອຍ ແລະ ດັດແກ້ອັດຕາເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຕົກລົງ.

  3. ວາງຍຸດຖະສາດ ໃນການກຳນົດເອົາເງິນສ່ວນທີ່ແຮໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນ ການບໍລິຫານກອງທືນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການລົງທືນ.

  4. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຮອງອຳນວຍການ "ອປລ" ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

  5. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ; ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອຳນວຍການສາຂາຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງ "ອປລ" ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ອປລ.

  6. ພິຈາລະນາອະນຸມັດງົບປະມານບໍລິຫານປະຈຳປີ ຂອງ "ອປລ".

  7. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ ງານປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ ຕາມການສະເໜີ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ.

  8. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານມີສິດຮັບເບ້ຍປະຊຸມ ແລະ ນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມລະບຽບການ.

  9. ມີໜ້າທີລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ໃຫ້ລັດຖະບານຊາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

  10. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

 

ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ຂອງ "ອປລ"

 

 

ຮູບພາບ1

 

 

   ທ່ານ ພູເພັດ ຄຳພູນວົງ

  ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ປະທານສະພາບໍ ລິຫານ.

         

 

ຮູບພາບ2

 

 

   ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າສຸກັນ

  ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຮສສ ຮອງປະທານ, ຜູ້ປະຈຳການ.

 

 

ຮູບພາບ3

 

 

   ທ່ານ ຮສ.ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ

  ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮອງປະທານ.

 

 

ຮູບພາບ4

 

 

   ທ່ານ ບຸນໄຊ ຊົງຢົງຢ່າ

   ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ (ກະຊວງ ປກທ) ຮອງ ປະທານ.

 

 

 

ຮູບພາບ5

 

 

    ທ່ານ ທອງຈັນ ໂຂງພູຄຳ

  ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ພັກ ກຳມະການ.

ຮູບພາບ6

    

   ທ່ານ ວິໄຊ ພັນດານຸວົງ

   ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ (ກະຊວງພາຍໃນ)ກຳມະການ.

 

 

 

ຮູບພາບ7

 

 

   ທ່ານ ຄຳແດງ ໄຊຍະສຸກ

   ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ ກຳມະການ.

ຮູບພາບ8

 

    ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ໄຊຊູລຽນ

   ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານ (ກະຊວງການເງິນ) ກຳມະການ.

 

 

 

ຮູບພາບ9

 

 

    ທ່ານ ຢ່າງກູ້ ຢ່າງລືໄຊ

   ຫົວໜ້າກົມປະກັນສັງຄົມ (ກະຊວງ ຮສສ) ກຳມະການ, ກອງເລຂາ.

 
   ສະພາບໍລິຫານຂອງ ອປລ    
   ຄະນະອຳນວຍການ    
   ບັນດາພະແນກການ    
   ສາຂາຕ່າງແຂວງຂອງ ອປລ    
   ການພົວພັນກັບສາກົນ    
   ຄະນະກຳມະການສະພາການແພດ